Missie & visie

Middels het formuleren van de missie en de visie van de organisatie wordt duidelijk gemaakt waar Kringloopgroep Aktief voor staat. Uit de missie moet af te leiden zijn wat het bestaansrecht is van de organisatie en wat zij wil betekenen voor haar omgeving. Een missie geeft zin en waarde aan het bestaan van de organisatie en drukt “bezieling” uit. De Visie gaat in op de weg waar langs we de missie in praktijk willen brengen. De visie wordt afgeleid uit de missie, is realistisch en zegt iets over de manier waarop de missie geconcretiseerd wordt in beleid. Op basis van de visie worden de doelstellingen en de kerntaken geformuleerd.

Missie

“Kringloopgroep Aktief is een zelfstandige maatschappelijke onderneming, die zorg draagt voor een milieubewust hergebruik  van goederen en materialen”.

De missie en visie van de Kringloopgroep zijn ontleend aan haar statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

  • Het opzetten en in stand houden van één of meer Kringloopbedrijven en werkplaatsen en / of winkels met het doel afgedankte consumptiegoederen en componenten te brengen in of te behouden voor de economische Kringloop.
  • Het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de hiervoor onder a. bedoelde activiteiten werkervaring op te doen en vaardigheden op algemeen maatschappelijk gebied te verwerven en te behouden.

Mens, milieu en maatschappij staan centraal bij Aktief.  Betrokkenheid en idealisme kunnen echter alleen de ruimte krijgen als er een gezonde financiële basis is. Een zakelijke exploitatie van de onderneming is dan ook een eerste vereiste. Aktief initieert onder meer werkervaringsprojecten voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.  Door alles van de afvalberg te redden wat nog voor een tweede leven in aanmerking komt, wordt het milieu gespaard. Verder hoeven de aangesloten gemeenten minder huisvuil af te voeren en dat betekent minder stort- en verwerkingskosten. Bij Aktief worden bovendien materialen als metaal, glas en hout gescheiden gesorteerd voor hergebruik.

De ambitie van Aktief is een betrouwbare gesprekspartner te zijn voor gemeenten, regio, sociale instellingen, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en milieugerelateerde bedrijven.

Visie

De missie wordt gerealiseerd door het in stand houden van een Kringloopbedrijf en het ter beschikking stellen van kennis inzake de bedrijfsvoering van Kringloopbedrijven uitgaande van maatschappelijk ondernemerschap.