Algemene verkoop- en levering- en actievoorwaarden en Privacyverklaring

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
webwinkel en veiling

Artikel 1 – Algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van Aktief met afnemers
van deze producten en of diensten.
1.2 Door deel te nemen aan onze veiling en/of een product te bestellen via de
website, per e-mail of op andere wijze
gaat u een overeenkomst aan met Aktief en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met
deze algemene voorwaarden.
1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.4 Aktief heeft het recht om deze verkoop-
en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
1.5 Alle goederen blijven eigendom van
Aktief tot volledige betaling van de
bestelling heeft plaatsgevonden.
1.6 Bij onjuist gebruik van de mogelijkheid
om via onze website te kopen en/of twijfel
over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Aktief het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, of melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.
1.7 Het niet of niet meer leverbaar zijn van een product geeft geen recht aan de klant
voor vervanging en/of een andere tegenprestatie.
1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Aktief. De disclaimer blijft volledig van kracht.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorg-
kosten en levering.
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst. Het afhalen
van producten is mogelijk mits op afspraak
en tonen van de factuur en ID.
2.2 Aktief hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Aktief vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Post NL. Aktief biedt
uw bestelling aan en vraagt daarvoor, afhankelijk van het gewicht en de
voorwaarden van Post NL, het geldende Post NL tarief als bijdrage in de verzendkosten Alle bestellingen worden op het door u
opgegeven adres afgeleverd en voor uw rekening en risico vervoerd.
2.4 De pakketten worden verzonden onder
de vervoerscondities Post NL. Dit betekent dat eventueel verlies of beschadiging niet
verder verzekerd zijn dan de voorwaarden
van Post NL. Andere vervoerswensen moet u vooraf aangeven, indien mogelijk zullen wij daar rekening mee houden de extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.
2.5 Aktief geeft per mail door of het product nog in voorraad is. Indien u niet binnen
24 uur de bestelling bevestigd zal het
product weer te koop worden aangeboden
aan een ieder.
2.6 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 1 week voordat uw bestelling wordt verzonden.
2.7 Aktief is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Retourzendingen. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Aktief. We raden u hierbij aan om een bewijs van je verzending te bewaren. Aktief is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Na ontvangst van het onbeschadigde artikel stort Aktief het door
u al betaalde bedrag op uw rekening terug.

Artikel 3 – Veiling.
3.1 Om te kunnen bieden moet u zich registreren. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord  kiezen. Dit wachtwoord en
deze gebruikersnaam zijn persoonlijk en mag u niet bekend maken aan andere personen. De gebruikersnaam mag niet beledigend zijn, bedrieglijk of geselecteerd om andere gebruikers te misleiden. Het
mag geen aantasting zijn van de goede zeden of inbreuk maken op de rechten van derden.
Als Aktief gebruik van een gebruikersnaam vaststelt, dat illegaal is of in strijd met
deze voorwaarden, dan zal deze gebruikersnaam kunnen worden gewijzigd c.q. verwijderd door Aktief zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht met behulp van de gebruikersnaam samen met het bijbehorende wachtwoord.
3.2 De gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen in een database. Dit gebeurt
om u te kunnen bereiken tijdens of na de veiling van een product waarop u een bod uitbrengt. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. De gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van activiteiten, evenementen en acties. U kunt ten allen tijde  gegevens uit onze database laten wijzigen of laten schrappen. Dit kan op eenvoudig verzoek
via e-mail met vermelding via uw
volledige registratiegegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.
3.3 Het bieden op een product is het aangaan van een bindend contract met Aktief. U kunt uw bod niet intrekken.
3.4 Aktief stelt voor elk product een startbod vast maar is in het geval dat er geen biedingen zijn niet verplicht het product voor dit bedrag te leveren. Elk nieuw bod moet minstens een aangegeven
percentage hoger liggen dan het vorige bod. U kunt niet lager bieden het systeem zal het bod niet aanvaarden.
3.5 Als uw bod op het vervalmoment het hoogste bod is, dan bent u verplicht het product of de producten te kopen voor de prijs die overeenkomt met uw bod, vermeerderd met eventuele vervoerskosten. De laatste bieder wordt bepaald op basis van de biedgegevens die bekend zijn bij Aktief en de beslissing van Aktief ten aanzien van wie de laatste bieder is.
Let op: het kost tijd om informatie te versturen over het internet, dus als u uw
bod in de laatste seconde(n) geeft, is de kans dat uw bod onze servers bereikt nihil. Aktief neemt geen verantwoordelijkheid
voor deze internetvertraging of enig
andere software- en/of verbindingsproblemen.
3.6 U kunt het product laten versturen met TNT maar ook zelf ophalen. Zie hiervoor
het artikel “Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.”  

Artikel 4 – Betaling.
Na uw bevestiging per e-mail bij een reguliere bestelling of als u de hoogste beider bent ontvang u zo spoedig mogelijk een factuur met daarop het aankoopbedrag en de eventuele vervoerskosten. De betaaltermijn is 7 dagen na factuurdatum. Het totale factuurbedrag moet worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van Aktief onder vermelding van uw naam en factuurnummer. Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak en tonen van de factuur en ID. Bij het niet betalen binnen de betaaltermijn van 7 dagen zal het product weer te koop worden aangeboden aan een ieder zonder dat er enig recht ontstaat.

Artikel 5 - Producten en garantie.
Alleen indien het uitdrukkelijk is aangegeven wordt er garantie gegeven op de verkochte producten. In alle andere gevallen niet.

Artikel 6- Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Aktief is beperkt
tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 - Prijzen.
7.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand
is gekomen is Aktief bevoegd de vermelde prijzen in de webshop en de verdere voorwaarden te wijzigen.
7.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW,
exclusief kosten van verpakking,
verzending en optionele verzekering van
de verzending.
 

Artikel 8 - Communicatie.
Aktief is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen door het gebruik van internet of enig ander communicatie-
middel. Dit geldt voor de communicatie tussen u en Aktief, of tussen Aktief en
andere partijen, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Aktief. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Aktief.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
9.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat
niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Aktief is gevestigd bevoegd, tenzij Aktief voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.
 

Artikel 10 - Privacyverklaring.
Aktief vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Aktief zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Voor verdere informatie over privacy verwijzen wij u naar onze website.

Actievoorwaarden

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winacties van Stichting Aktief / Aktief kringloopbedrijf / Aktief kringloopwinkel / Kringloopgroep Aktief (hierna: Aktief) gedurende de periode zoals vermeld in de winactie.
2. Deelnemers aan de winactie verklaren door hun deelname aan de winactie akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
3. Medewerkers van Aktief zijn uitgesloten van de winactie.
4. Aktief behoudt zich te allen tijde het recht voor om de winactie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
5. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze winactie, kunt u telefonisch richten aan Aktief info@aktief-groep.nl of in een privé bericht naar Aktief Facebookpagina.
6. De opzet van de winactie staat weergegeven in de winactie.
7. De actieperiode staat vermeld in de winactie.
8. Het aantal winnaars wordt aangegeven in de winactie
9. De prijs wordt aangegeven in de winactie.
10. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de winactie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Aktief schriftelijk tonen.
11. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Aktief tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de winactie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
12. Aktief mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Aktief het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Aktief of derden.
13. Aktief zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze winactie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
14. Aktief, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de winactie en/of de door Aktief ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
15. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Aktief aan het beheer van haar Facebook en/of website(s) en de organisatie van de Winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Aktief openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Aktief niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Aktief in het leven roepen.
16. Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.
17. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze winactie.
18. Privacy: u kunt ons privacy beleid vinden op de website.

 

   

Klik hier voor de privacyverklaring