Nieuws Vacature medewerker winkel Gendringen Lees verder

Verkoop- levering- en actievoorwaarden

Verkoop- levering en actievoorwaarden

Artikel 1 – Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van Aktief met afnemers van deze producten en of diensten.
1.2 Door deel te nemen aan onze veiling en/of een product te bestellen via de website, per e-mail of op andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Aktief en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
1.4 Aktief heeft het recht om deze verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
1.5 Alle goederen blijven eigendom van Aktief tot volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
1.6 Bij onjuist gebruik van de mogelijkheid om via onze website te kopen en/of twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Aktief het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, of melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.
1.7 Het niet of niet meer leverbaar zijn van een product geeft geen recht aan de klant voor vervanging en/of een andere tegenprestatie.
1.8 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Aktief. De disclaimer blijft volledig van kracht.

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering.
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst. Het afhalen van producten is mogelijk mits op afspraak. Betaling contant of overleggen factuur en betaalbewijs en ID.
2.2 Aktief hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Aflevering door Aktief vindt plaats door afgifte aan de vervoerder TNT. Aktief biedt uw bestelling aan en vraagt daarvoor, afhankelijk van het gewicht en de voorwaarden van TNT, het geldende TNT tarief als bijdrage in de verzendkosten Alle bestellingen worden op het door u opgegeven adres afgeleverd en voor uw rekening en risico vervoerd.
2.4 De pakketten worden verzonden onder de vervoerscondities TNT. Dit betekent dat eventueel verlies of beschadiging niet verder verzekerd zijn dan de voorwaarden van TNT. Andere vervoerswensen moet u vooraf aangeven, indien mogelijk zullen wij daar rekening mee houden de extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.
2.5 Aktief geeft per mail door of het product nog in voorraad is. Indien u niet binnen 24 uur de bestelling bevestigd zal het product weer te koop worden aangeboden aan een ieder.
2.6 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 1 week voordat uw bestelling wordt verzonden.
2.7 Aktief is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.
2.8 Retourzendingen. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Aktief. We raden u hierbij aan om een bewijs van je verzending te bewaren. Aktief is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending. Na ontvangst van het onbeschadigde artikel stort Aktief het door u al betaalde bedrag op uw rekening terug.

Artikel 3 - Producten en garantie.
Alleen indien het uitdrukkelijk is aangegeven wordt er garantie gegeven op de verkochte producten. In alle andere gevallen niet.

Artikel 4- Aansprakelijkheid.
De aansprakelijkheid van Aktief is beperkt tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 5 - Prijzen.
5.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Aktief bevoegd de vermelde prijzen in de webshop en de verdere voorwaarden te wijzigen.
5.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief kosten van verpakking, verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 6 - Communicatie.
Aktief is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen door het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel. Dit geldt voor de communicatie tussen u en Aktief, of tussen Aktief en andere partijen, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Aktief. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Aktief.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Aktief is gevestigd bevoegd, tenzij Aktief voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

Artikel 8 - Privacyverklaring.
Aktief vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Aktief zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winacties van Stichting Aktief / Aktief kringloopbedrijf / Aktief kringloopwinkel / Kringloopgroep Aktief (hierna: Aktief) gedurende de periode zoals vermeld in de winactie.
 2. Deelnemers aan de winactie verklaren door hun deelname aan de winactie akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 3. Medewerkers van Aktief zijn uitgesloten van de winactie.
 4. Aktief behoudt zich te allen tijde het recht voor om de winactie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 5. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze winactie, kunt u telefonisch richten aan Aktief info@aktiefonline.nl of in een privé bericht naar Aktief Facebookpagina.
 6. De opzet van de winactie staat weergegeven in de winactie.
 7. De actieperiode staat vermeld in de winactie.
 8. Het aantal winnaars wordt aangegeven in de winactie
 9. De prijs wordt aangegeven in de winactie.
 10. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de winactie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Aktief schriftelijk tonen.
 11. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Aktief tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de winactie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 12. Aktief mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Aktief het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Aktief of derden.
 13. Aktief zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze winactie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 14. Aktief, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de winactie en/of de door Aktief ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 15. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Aktief aan het beheer van haar Facebook en/of website(s) en de organisatie van de Winactie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Aktief openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Aktief niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Aktief in het leven roepen.
 16. Deze winactie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.
 17. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze winactie.